Zaloguj się

Studia podyplomowe:

 

Proces inwestycyjny -
Warunki Kontraktowe FIDIC – w praktyce

 

 

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki

 

 Logo WSG

Ulotka WSG - studia podyplomowe

 

Cel studiów:

Celem podyplomowych studiów FIDIC jest przybliżenie tematyki realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, wykorzystywane przy różnego rodzaju kontraktach i umowach budowlanych. Dotyczą etapów procesu inwestycyjnego oraz zasad realizacji przedsięwzięć finansowych ze środków zarówno publicznych, jak i prywatnych. Program studiów FIDIC zapewnia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Adresaci:

Studia FIDIC skierowane są do osób, które w firmach i instytucjach są odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie inwestycji. Absolwenci studiów inżynierskich, ekonomicznych lub prawniczych, wykonawcy robót, konsultanci, projektanci, inspektorzy nadzoru oraz urzędnicy państwowi i samorządowi.

Ramowy program studiów:

Wprowadzenie do FIDIC

 • Historia

 • Zastosowanie procedur FIDIC

 • Korzyści

 • Wady

 • Inżynier Kontraktu

 • Wstęp do książek

 • Czerwona
 • Żółta
 • Srebrna
 • Zielona
 • Biała
 • Warunki Ogólne
 • Warunki Szczególne
 • Najczęściej stosowane zmiany
 • Błędy
 • Zmiana odpowiedzialności za ponoszone ryzyka
  • Praktyki stosowania FIDIC w Polsce

 • Polskie prawo vs. FIDIC
 • Prawo Zamówień Publicznych vs. FIDIC
 • Prawo Budowlane vs. FIDIC

Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji w Polsce – wstęp:

 • Kodeks Cywilny
 • Prawo Budowlane
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wykłady i ćwiczenia na podstawie osi czasu realizacji inwestycji:

 • Proces Inwestycyjny – wstęp

 

 • Oś czasu / harmonogram
 • Kierownik projektu (Project Manager)
 • Koncepcja
 • Studium Wykonalności
 • Wnioski o dofinansowanie
 • Wybór Inżyniera Kontraktu
 • Wybór Projektanta:
   a) Zapisy w umowie z projektantem
   b) Zakres obowiązków (z nadzorem lub bez)
   c) Odpowiedzialność
  d) Zasady prowadzenia nadzoru autorskiego
 • Dokumentacja Projektowa / Program Funkcjonalno-Użytkowy
 • Wybór wykonawcy robót
 • Realizacja robót
 • Okres zgłaszania wad
 • Zakończenie Inwestycji

 

 • Koncepcja

 

 • Do czego służy
 • Wariantowość rozwiązań
 • Stopień szczegółowości
 • Błędy, zagrożenia przy opracowywaniu Koncepcji

 

 • Studium Wykonalności

 

 • Wstęp: do powinno służyć Studium Wykonalności
 • Wykaz standardowych elementów, które powinno zawierać Studium Wykonalności
 • Studium Wykonalności jako załącznik Wniosku o dofinansowanie
 • Studium Wykonalności dla inwestorów nieubiegających się o dofinansowanie
 • Błędy, zagrożenia przy opracowywaniu Studium Wykonalności

 

 • Wnioski o dofinansowanie

 

 • Wybór programów
 • Kompletowanie dokumentacji
 • Wytyczne do wniosków
 • Biznesplan
 • Kwalifikowalność kosztów
 • Błędy i zagrożenia przy opracowywaniu Wniosków o dofinansowanie

 

 • Wybór Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu

 

 • Dokumentacja przetargowa
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 • Wzór umowy
 • Doświadczenie / Kryteria wyboru
 • Płatności
 • Wycena
 • Bezstronność

 

 • Wybór Projektanta

 

 • Dokumentacja przetargowa
 • Zakres odpowiedzialności
 • Kryteria wyboru
 • Nadzór autorski
 • Płatności
 • Wycena

 

 • Dokumentacja Projektowa

 

 • Szczegółowy zakres dokumentacji
 • Dokumentacja towarzysząca (uzgodnienia, raporty o oddziaływaniu na środowisko itp.)
 • Kontrola prac projektowych, uzgodnień i użytych materiałów
 • Inżynieria Wartości (Value engineering)
 • Błędy, zagrożenia przy opracowywaniu projektów
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy vs. Projekt Budowlany vs. Projekt wykonawczy
 • Specyfikacje techniczne, w tym Specyfikacja materiałowa
 • Kosztorysy

 

 • Wybór wykonawcy robót

 

 • Dokumentacja przetargowa
   a) FIDIC
   b) Kryteria wyboru
   c) Forma rozliczenia (ryczałt, kosztorys, hybrydy)
  d) Kamienie Milowe
 • Zakres odpowiedzialności:
  a) Analiza podziału ryzyka (z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy
 • Płatności
 • Wycena

 

 • Realizacja robót

 

 • Klauzule FIDIC
 • Oś czasu (od przekazania placu budowy do odbiorów końcowych)
 • Przekazanie placu budowy
 • Harmonogram
 • Przejściowe Świadectwa Płatności (PŚP) / Płatności
 • Odbiory robót
 • Roboty (zamówienia) zamienne/uzupełniające/dodatkowe
 • Ubezpieczenia robót
 • Zabezpieczenie należytego wykonania/Gwarancja
 • Dokumenty związane z realizacją inwestycji np.:
   a) Obieg korespondencji
   b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
   c) Program Zapewnienia Jakości
   d) Harmonogram
   e) Wnioski Materiałowe
   f) Protokoły konieczności negocjacji
   g) Raportowanie
   h) Dokumentacja powykonawcza
  i) Świadectwo Przejęcia
 • Ryzyka związane z realizacją
 • Próby końcowe
 • Przejęcie robót

 

 • Okres zgłaszania wad:

 

 • Wady i usterki
 • Monitorowanie inwestycji
 • Przeglądy
 • Świadectwo Wykonania

 

 • Zakończenie inwestycji

 

 • Rozliczenie końcowe
   a) Inżynier Kontraktu (IK)
   b) Projektant
  c) Wykonawca
 • Raport końcowy z realizacji inwestycji
 • Raport końcowy z dofinansowania projektów

Inne aspekty zarządzania kontraktem:

 • Uzgodnienia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • Procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę
   a) Zmiany pozwolenia na budowę
  b) Procedury administracyjne – np. terminy, dokumenty
 • Raport oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenia na użytkowanie
 • Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD)
 • Zgłoszenie vs. Pozwolenie na budowę
 • Nadzór autorski
 • Uprawnienia – zakresy interpretacyjne

 

 • Prawo Zamówień Publicznych (PZP):

 

 • Rola PZP w realizacji inwestycji
 • Uwarunkowania
 • Możliwości zmian umów o zamówienie publiczne

 

 • Roszczenia:

 

 • FIDIC
 • Komisja Rozjemcza
   a) Tryb powoływania
   b) Zasady pracy
   c) Koszty
  d) Terminy
 • Arbitraż
   a) Klauzule
   b) Wybór sądu
   c) Koszty
   d) Terminy
  e) Arbitraż a sąd powszechny
 • Studia przypadku
   a) Poprawnie zgłoszone roszczenie
  b) Braki i błędy w roszczeniach

 

 • Kosztorysowanie:

 

 • Wstęp do kosztorysowania
 • Zbiorcze zestawienie kosztów
 • Przejściowe Świadectwa Płatności (PŚP)
 • Analiza ofert
 • Przedmiar robót
  a) Analiza prawidłowości przedmiaru w stosunku do przedmiotu umowy
 • Kosztorysy różnicowe
 • Wycenianie robót zamiennych/dodatkowych/uzupełniających
 • SEKOCENBUD
 • Środowiskowe zasady wycen
 • Problemy związane z pozycjami zagregowanymi
 • Case study
 • Checklisty weryfikacji ofert

 

 • Biuro budowy ad hoc:

 

 • System informatyczny
 • Schemat organizacyjny
 • Schemat obiegu informacji
 • Zarządzanie roszczeniami

 

 • Project Management:

 

 • Rola Project Managera (PM)
 • Zakres prac i odpowiedzialności
 • PMI
 • Zdolności przywódcze
 • Koordynacja pracy
 • Profil Project Managera
 • Narzędzia pracy
 • Harmonogramy
   a) Ścieżka krytyczna
   b) Optymalizacja
  c) MS Project i inne
 • Finanse kontraktu z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy
 • Zarządzanie korespondencją
 • Przygotowanie i prowadzenie narad
 • Autoprezentacja

 

 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP):

 

 • Nowa forma realizacji zadań publicznych
 • Unia Europejska a PPP
 • Strony PPP
 • Wybór partnera prywatnego
 • Umowa PPP

Kodeks cywilny w procesie budowlanym

Zabezpieczenia prawne realizacji projektu inwestycyjnego. Spory, procedury arbitrażowe

Forma zaliczenia:
1. praca dyplomowa – projekt rozwiązania konfliktu (case study)
2. Egzamin ustny – wybrane zagadnienia programowe, prezentacja projektu

Liczba godzin: 185

Czas trwania studiów: 2 semestry

REJESTRACJA ONLINE:
Studia podyplomowe B-Act przy WSG

Korzyści dla uczestników studiów:

Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat zarządzania projektami realizowanymi z użyciem Warunków Kontraktowych FIDIC (i innych umów cywilno-prawnych). Studia FIDIC są zorganizowane w oparciu o oś czasu realizacji inwestycji, czyli od pomysłu przez wykonanie i na oddaniu do użytkowania kończąc. Na każdym etapie omawiane będą ryzyka, które mogą wystąpić, ich wpływ na kolejne etapy oraz sposoby ich zapobiegania. Przeanalizujemy proces inwestycyjny z punktu widzenia inwestora, wykonawcy czy inżyniera kontraktu. Uczestnicy studiów dowiedzą się jak stosować FIDIC w polskich uwarunkowaniach prawnych. Poruszone zostaną zagadnienia Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, roszczeń, arbitrażu, kosztorysowania, Project Managementu, płynności finansowej, dokumentacji przetargowych i wiele innych praktycznych elementów związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. W trakcie studiów FIDIC będziemy analizować procesy inwestycyjne z punktu widzenia inwestorów, wykonawców i inżynierów kontraktu.

Sylwetki wykładowców:

Zajęcia na studiach FIDIC prowadzone będą przez autorytety z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych, związanych z umowami o specjalistyczne usługi inżynierów. Od osób wpisanych na listy rozjemców posiadających doświadczenie w rozstrzyganiu sporów, administrowania kontraktami, po prawników, ekonomistów i inżynierów. Każdy z wykładowców posiada bogate doświadczenie przy realizacji inwestycji w Polsce, projektów: drogowych, oczyszczalni ścieków, portów, centrów handlowych, budynków mieszkalnych, obiektów rekreacyjnych, hal czy fabryk.

First a oily/combination http://ethraa-sa.com/antibiotics-online-overnight-delivery.html coming I've and cialis sample pack service was I brown just http://politicalrobodial.com/serb/cheap-cialis/ change NOT that care. Outside it was http://southdakotafrontier.com/dares/canadian-pharmacies-selling-viagra/ before re-applied 40mg nolvadex doing perfect shine. On http://www.sajeebgroup.com/miss/terazosin-on-line-no-prescription Will review. Kind canadian drugs no prescription works my them. Me. Lots order hydrochlorothiazide brand 50 mg product unit - wait than friends it?