Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami

Skuteczność procedury roszczeniowej zależy od przestrzegania warunków umownych oraz obowiązującego prawa, w szczególności terminowego wywiązywania się z obowiązków formalnoprawnych zawartych w umowie. Odpowiednio prowadzona procedura roszczeniowa daje możliwość rozstrzygania sporu na gruncie kontraktu, co prowadzi do ograniczenia lub eliminacji kosztownych i długotrwałych procesów sądowych. Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, zdobyte w toku realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, obiektów kubaturowych i przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej.