Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 979.250,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9 792 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 1 235.000 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
  • 5 557.500 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  • 1 500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  • 1 495.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

 

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale
Władysław Kazimierz Białachowski2.750.000 akcji serii A i B28,08%
Aleksandra Zofia Białachowska1.650.000 akcji serii A i B16,85%
Adam Władysław Białachowski2.397.500 akcji serii A, B i D24,48%
Akcjonariusze serii C1.500.000 akcji serii C15,32%
Akcjonariusze serii D1.495.000 akcji serii D15,27%
Razem9.792.500 akcji100 %