Raporty

Raporty ESPI

2024

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r.

Zarząd B-ACT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opara, przy ul. Kordeckiego 12/3 w Bydgoszczy.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik nr 2 – Uchwały

Załącznik nr 3 – Formularz do głosowania

Temat: Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2023-2025 oraz rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 22 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia Polityki dywidendowej w Spółce na lata 2023-2025.

Zgodnie z przyjętą Polityką dywidendową, w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd Spółki będzie przedkładał Walnemu Zgromadzeniu rekomendację i propozycję podziału zysku netto, z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy, stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki.

Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem akcji własnych) mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku.

Pierwsza rekomendacja obejmować będzie zysk netto wypracowany za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 685.475,00 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), co oznacza wypłatę kwoty 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję Spółki.

Zarząd informuje, że powyższa rekomendacja powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Emitenta oraz z uwzględnieniem dotychczasowej i przewidywanej sytuacji finansowej Emitenta.

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostaną ustalone przez Walne Zgromadzenie Emitenta.

Zarząd Spółki wskazuje, iż niniejsza rekomendacja została dnia 23 kwietnia 2024 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które to Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest organem wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz („Company”, „Issuer”) announces that on 22 April 2024 it passed a resolution to adopt the Company’s Dividend Policy for 2023-2025.

In accordance with the adopted Dividend Policy, in the event that the Company earns a net profit for a given financial year, the Company’s Management Board will submit to the General Meeting a reference and proposal for the distribution of the net profit, including the allocation of part or all of the profit to the payment of dividends, in accordance with the amount of profit earned and the Company’s financial capacity.

All shares issued by the Company (excluding own shares) are equally entitled to the payment of dividends (and dividend advances, as appropriate) and entitle them to participate in the Company’s profit, subject to the General Meeting’s resolution on profit distribution.

The first reference will cover the net profit generated for the financial year ending 31 December 2023.

At the same time, the Management Board decided that at the upcoming Annual General Meeting of the Company, it will recommend to the Annual General Meeting of Shareholders the payment of dividend from the profit generated by the Company in the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 in the amount of PLN 685,475.00 (six hundred and eighty-five thousand four hundred and seventy-five zlotys), which means the payment of PLN 0.07 (seven groszy) per Company share.

The Management Board announces that the above recommendation has been made on the basis of the Issuer’s performance to date and taking into account the Issuer’s current and anticipated financial position.

The dividend date and dividend payment date will be determined by the Issuer’s General Meeting.

The Management Board of the Company indicates that this recommendation was positively reviewed by the Supervisory Board of the Company on 23 April 2024.

The final decision on the payment of the dividend will be made by the Annual General Meeting of the Company, which Annual General Meeting is the body exclusively authorised to decide on the distribution of profit generated by the Company.

Temat: Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. powziął informację od przedstawicielstwa Emitenta w Ukrainie o zawarciu dnia 29 marca 2024 r. aneksu w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia Emitenta do umowy zawartej dnia 12 października 2023 r. ze Służbą ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie połtawskim na świadczenie usług inżyniera konsultanta oraz usługi nadzoru technicznego podczas projektowania i budowy obiektu.

Rozbieżność pomiędzy datą podpisanego aneksu, a datą powzięcia informacji przez Emitenta wynika ze statusu projektów, a także sposobu wysyłki dokumentów.

Wartość umowy została pierwotnie ustalona na 4 880 735,00 UAH brutto, tj. około 115 tys. EUR. Wynagrodzenie Emitenta w wyniku zawartego aneksu wynosi obecnie 19 905 080,77 UAH brutto, tj. około 469 tys. EUR. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r. W ramach niniejszej umowy Emitent zafakturował dotychczas 2.000.000,00 UAH brutto, tj. około 47 tys. EUR.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną z uwagi na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz _”Issuer”_ announces that on 19 April 2024 became informed by the Issuer’s representative office in Ukraine of the conclusion on 29 March 2024 of an annex on the increase of the Issuer’s remuneration to the agreement concluded on 12 October 2023 with Service for Reconstruction and Development of infrastructure in the Poltava Region for the provision of consultant engineer and technical supervision services during the design and construction of the facility.

The difference between the date of the signed addendum and the date the Issuer became aware of the information is due to the status of the projects, as well as the manner in which the documents were sent.

The value of the contract was originally set at UAH 4,880,735.00 gross i.e. approximately EUR 115,000. The Issuer’s remuneration as a result of the annex now amounts to UAH 19,905,080.77 gross, i.e. approximately EUR 469,000. The agreement is valid until 31 December 2024. Under this agreement, the Issuer has so far invoiced UAH 2,000,000.00 gross, i.e. approximately EUR 47 thousand.

The Issuer’s Management Board considered the above information to be material due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial position in the future.

Temat: Wartość portfela projektów Emitenta

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane względem Dokumentu Informacyjnego sporządzonego dnia 27 marca 2024 r. informacje na temat wartości wszystkich zakontraktowanych (zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji) i nierozliczonych w pełni projektów. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość ta wynosiła blisko 108,5 mln PLN brutto, z czego do zafakturowania pozostało 55,5 mln PLN brutto. Na dzień 12 kwietnia 2024 r. wartość wszystkich zakontraktowanych i nierozliczonych w pełni projektów wynosi blisko 154,2 mln PLN brutto, z czego do zafakturowania pozostało 101,7 mln PLN brutto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz, hereby publishes information updated with respect to the Information Document prepared on 27 March 2024 on the value of all contracted (completed or in progress) and not fully settled projects. As at 31 December 2023, the value was close to PLN 108.5 million gross, of which PLN 55.5 million gross remained to be invoiced. As at 12 April 2024, the value of all contracted and not fully settled projects is close to PLN 154.2 million gross, of which PLN 101.7 million gross remains to be invoiced.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako lider konsorcjum oraz  EKOCENTRUM – WROCŁAWSKI OŚRODEK USŁUG EKOLOGICZNYCH sp. z o.o.,  z siedzibą we Wrocławiu jako partner konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 11 kwietnia 2024 r. zawarło umowę z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Konsorcjum funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór nad realizacją projektu pn. „Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

Szacowany termin realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wynoszące 1 718 064,00 zł brutto. Udział Emitenta we wskazanym wynagrodzeniu będzie wynosił około 90%.

Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz to, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

The Management Board of B-Act S.A. with its registered office in Bydgoszcz („Issuer”) announces that the consortium consisting of: Issuer as the leader of the consortium and EKOCENTRUM – WROCŁAWSKI OŚRODEK USŁUG EKOLOGICZNYCH sp. z o. o., with its registered office in Wrocław as a partner of the consortium (the „Consortium”) on 11 April 2024 concluded an agreement with Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., with its registered office in Bydgoszcz.

The subject of this agreement is the performance by the Consortium of the function of Contract Engineer and supervision of the implementation of the project entitled „Installation of organic recycling by fermentation of bio-waste at MKUO ProNatura Sp. z o.o. in Bydgoszcz”.

The estimated term of the contract is 36 months from the date of its conclusion.

The consortium will receive a gross remuneration of PLN 1,718,064.00 for the performance of the subject of the agreement. The Issuer’s share in the indicated remuneration will amount to approximately 90%.

The Issuer’s Management Board considered the above agreement to be material due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial and asset position in the future.

Temat: Zawarcie istotnej umowy

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że dnia 3 kwietnia 2024 r. zawarł umowę z .mdd Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Emitenta usługi inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu – projektowanie, realizacja robót, dostaw oraz nadzór nad inwestycją budowlaną obejmującą budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalno-biurowym.

Umowa zostanie wykonana w szacunkowym terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Szacowana wartość umowy wynosi pomiędzy 15.000.000,00 – 25.000.000,00 zł netto (ostateczna wartość zostanie ustalona po podpisaniu umów z wykonawcami robót i dostawcami).

Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz to, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

____

The Management Board of B-Act S.A., based in Bydgoszcz („Issuer”), announces that on 3 April 2024 it concluded an agreement with .mdd Sp. z o.o., based in Sępólno Krajeńskie.

The subject of this agreement is for the Issuer to act as a substitute investor/contract engineer – design, execution of works, deliveries and supervision of a construction project involving the construction of a production and storage hall together with the necessary technical infrastructure and social and office facilities.

The contract will be executed within an estimated period of no more than 16 months from the date of its conclusion.

The estimated value of the contract is between PLN 15,000,000.00 – PLN 25,000,000.00 net (the final value will be determined after signing contracts with works contractors and suppliers).

The Issuer’s Management Board considered the above agreement to be material due to its value and the fact that it may have a significant impact on the Issuer’s financial and asset position in the future.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako partner konsorcjum oraz Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako lider konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 3 kwietnia 2024 r. zawarło ze Skarbem Państwa – 17. Terenowym Oddziałem Lotniskowym z siedzibą w Gdańsku umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Na przedmiot niniejszej umowy składają się czynności związane:

– z odbiorem dokumentacji projektowej,

– z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych,

– ze sprawowaniem wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie, koordynacja i sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z wymaganą dokumentacją, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przygotowanie procedury odbioru końcowego robót budowlanych i przekazanie do eksploatacji.

Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 31 grudnia 2026 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 8.772.649,08 zł brutto. Udział Emitenta we wskazanym wynagrodzeniu będzie wynosił około 70%.

Zarząd Spółki uznał wskazaną umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Zawarcie aneksów do istotnych umów

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. powziął informację od przedstawicielstwa Emitenta w Ukrainie o zawarciu dnia 26 marca 2024 r. aneksów w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia Emitenta:

1/ do umowy zawartej dnia 9 czerwca 2023 roku ze Służbą ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie charkowskim na świadczenie usług inżynieryjnych i konsultingowych niezbędnych do organizacji, projektowania, budowy, nadzoru technicznego, weryfikacji kosztów budowy na etapie odbioru robót, przedsądowego rozstrzygania sporów przed zakończeniem robót na obiekcie. Wartość umowy została pierwotnie ustalona na 59.050.000,00 UAH tj. około 1,5 mln EUR. Wynagrodzenie Emitenta w wyniku zawartego aneksu wynosi obecnie 80.758.624,92 UAH brutto tj. około 1,9 mln EUR. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku. W ramach niniejszej umowy Emitent zafakturował dotychczas 10.000.000,00 UAH brutto, tj. około 237 tys. EUR.

2/ do umowy zawartej dnia 30 czerwca 2023 roku ze Służbą ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie winnickim na usługi inżyniera konsultanta oraz usługi nadzoru technicznego podczas projektowania i budowy obiektu. Wartość umowy została pierwotnie ustalona na 14.648.000,00 UAH tj. około 360.000 EUR. Wynagrodzenie Emitenta w wyniku zawartego aneksu wynosi obecnie 92.804.657,33 UAH brutto tj. około 2,2 mln EUR. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku. W ramach niniejszej umowy Emitent zafakturował dotychczas 2.800.000,00 UAH brutto, tj. około 66 tys. EUR.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Zawarcie istotnej umowy

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że dnia 06.03.2024 r. zawarł umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem są usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego, nadzoru przyrodniczego i zarządzania realizacją inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8.4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik”.

Emitent za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wynoszące 3.331.209,00 zł brutto (2.708.300,00 zł netto), przy czym, zgodnie z ustaleniami stron, maksymalne wynagrodzenie Emitenta może wynieść nie więcej niż 4.062.450,00 zł netto.

Szacowany termin realizacji umowy wynosi 27 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Spółki „B-Act” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lutego 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

Adam Białachowski – posiadający łącznie 2 397 500 akcji Spółki, uprawniających do 2 832 500 głosów, co stanowiło 96,59% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 25,69% głosów ogółem w Spółce.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 26 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki „B-Act” S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2024 r., które odbędzie się o godzinie 9.00 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 128. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany Statutu Spółki.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum – aktualizacja informacji

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., informuje, że 22 stycznia 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu („Zamawiający”) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na okoliczność, że dnia 17 stycznia br. Zamawiający otrzymał pismo od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informujące o konieczności zaniechania inwestycji z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Inwestycja miała być w całości sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Zamawiający nie dysponuje własnymi środkami na jej realizację. W związku powyższym Zamawiający uznał, że nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wyłonienie Inwestora Zastępczego dla zaniechanej inwestycji nie leży w interesie publicznym i podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum – korekta informacji

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2024, podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał informację od przedstawicieli Spółki obecnych na zaplanowanym z wyprzedzeniem spotkaniu mającym na celu podpisanie umowy, że nie doszło do podpisania jej ze strony zleceniodawcy umowy (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 1/2024. Wstrzymanie podpisania umowy zostało spowodowane nagłą okolicznością leżącą po stronie zleceniodawcy, do której doszło bezpośrednio przy podpisywaniu umowy. Spowodowało to błędny obieg informacji i przedwczesne przekazanie informacji o podpisaniu umowy. Niezwłocznie po uzyskaniu przez Zarząd Spółki informacji o faktycznych okolicznościach Spółka podaje niniejsze sprostowanie.

Konsorcjum w którym uczestniczył Emitent zostało wybrane w przetargu publicznym. Przetarg nie został unieważniony, natomiast na dzień niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji, czy i kiedy dojdzie do zakończenia procesu podpisywania umowy. W przypadku powzięcia informacji o ostatecznej decyzji przez zleceniodawcę Emitent poinformuje o niej odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent jako lider konsorcjum oraz Transprojekt Gdański sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Céh Tervező, Beruházó És Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie jako partnerzy konsorcjum („Konsorcjum”) w dniu 17.01.2024 r. zawarło z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu umowę, której przedmiotem jest pełnienie obowiązków inwestora zastępczego nad projektowaniem, pełnieniem nadzoru autorskiego i realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów”.

Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wynoszące 3 620 984,70 PLN brutto.

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. 38 miesięcy od dnia jej zawarcia. Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu, w zależności od terminu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wartość oraz fakt, że może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport EBI

2024

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

 

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport  za I kwartał 2024 roku.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

 

Załącznik nr 1 – Jednostkowy raport okresowy B-Act S.A. I kwartał 2024 roku

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r.

Zarząd B-ACT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opara, przy ul. Kordeckiego 12/3 w Bydgoszczy.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik nr 2 – Uchwały

Załącznik nr 3 – Formularz do głosowania

Temat: Raport roczny za rok 2023

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2023.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport roczny 2023

Załącznik nr 1 – Roczne sprawozdanie do raportu

Załącznik nr 2- Sprawozdanie zarządu

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport roczny za 2023 r. – 22 kwietnia 2024 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 8 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 7 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Temat: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik