Emisja akcji przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), z której wpływy brutto liczone według ceny emisyjnej akcji nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro. Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, do jej przeprowadzenia wymagane jest udostępnienie do publicznej wiadomości dokumentu ofertowego zawierającego informacje o ofercie i nie jest wymagane sporządzenie prospektu lub memorandum informacyjnego, ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, w tym analizą dokumentu ofertowego. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A.

Zapis na akcje

Zapis na akcje oraz jego opłacenie możesz dokonać wyłącznie za pośrednictwem Platformy ofert publicznych Domu Maklerskiego INC prowadzonej przez Dom Maklerski INC S.A., będący firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji. Wszystkie informacje o procesie inwestycji znajdziesz na wskazanej platformie.

Wejdź na